Menu Close

คำศัพท์น่ารู้ หมวดสัตว์

[ux_gallery ids=”2320,2321,2322,2323,2324,2325,2326,2327,2328,2329,2330,2331,2332,2333,2334″]
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "动 物 dòngwù ต้งอู้ คำศัพท์หมวดสัตว์ IR โรงเรียนศิริเทพ โรงเรีย เทพ ภาษาจีน ภาง หน้าม.เชียงใหม่ 053-222-779"
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "马 mă หม่า ม้า 1R โรงเรียนศิริเทพ ภาษาจีน หน้าม.เชียงใหม่ 053-222-779"อาจเป็นรูปภาพของ เสือ และข้อความพูดว่า "老虎 Lăohu เหลา หู่ เสือ I โรงเรียนศิริเทพ ภาษาจีน ภาษ หน้าม.เชียงใหม่ 053-222-779"
อาจเป็นรูปภาพของ สัตว์ และข้อความพูดว่า "niú หนิว วัว 1 โรงเรียนศิริเทพ ภาษาจีน หน้าม.เชียงใหม่ 053-222-779"
อาจเป็นรูปภาพของ กลางแจ้ง และข้อความพูดว่า "水牛 水 shuiniu ลุ่ย หนิว ควาย IR โรงเรียนศิริเทพ ภาษาจีน หน้าม.เชียงใหม่ 053-222-779"
อาจเป็นรูปภาพของ อาหาร และข้อความพูดว่า "猪 zhũ จู หมู IR โรงเรียนศิริเทพ ภาษาจีน ภาษ หน้าม.เชียงใหม่ 053-222-779"
อาจเป็นรูปภาพของ แมว และข้อความพูดว่า "猫 mão เมา เมา แมว IR โรงเรียนศิริเทพ ภาษาจีน หน้าม.เชียงใหม่ ภาษ 053-222-779"
อาจเป็นรูปภาพของ สุนัข และข้อความพูดว่า "狗 gou โก่ว สุนัข IR โรงเรียนศิริเทพ ภาษาจีน หน้าม.เชียงใหม่ 053-222-779"
อาจเป็นรูปภาพของ กวาง และข้อความพูดว่า "鹿心 鹿 lù ลู่ กวาง IR โรงเรียนศิริเทพ ภาษ ภาษาจีน หน้าม.เชียงใหม่ 053-222-779"
อาจเป็นรูปภาพของ กลางแจ้ง และข้อความพูดว่า "大象 象 dà xiàng ต้า เชี่ยง ช้าง IR โรงเรียนศิริเทพ ภาษ ภาษาจีน หน้าม.เชียงใหม่ 053-222-779"

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *