บรรยากาศ การอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับงานบริการ ร่วมกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน

บรรยากาศ การอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับงานบริการ ร่วมกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน

การอบรมภาษาจีนกลาง (การสื่อสารเพื่องานบริการ) @เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่

การอบรมภาษาจีนกลาง (การสื่อสารเพื่องานบริการ) @เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่

โรงเรียนศิริเทพ การศึกษาภาษาต่างประเทศ ได้มีโอกาสอบรมภาษาจีนกลาง (การสื่อสารเพื่องานบริการ) @เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่