Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ
ข่าวสาร Update : หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ

ภาษาจีนมีความสำคัญมากในเชิงธุรกิจปัจจุบัน ปัจจุบันภาษาจีน ถือว่ามีความสำคัญมากในเชิงธุรกิจ เนื่องจากเป็นภาษาที่สามารถใช้รองรับการเจรจากับกลุ่มนักธุรกิจชาวจีน และกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนทั่วโลกได้จำนวนมาก สำหรับผู้ประกอบการ หรือกลุ่มนักธุรกิจทั้งหลายในปัจจุบัน ก็หันมาให้ความสำคัญกับภาษาจีนกันมากขึ้น หลายบริษัทมีการส่งพนักงานของตัวเองไปเรียนภาษาจีนเพิ่มเติม และการรับพนักงานที่มีทักษะความรู้ด้านภาษาจีนเข้าทำงาน รวมถึงการส่งลูกหลานไปเรียนภาษาจีน เพื่อมาใช้ในการทำธุรกิจในอนาคต โดยการเรียนภาษาจีนนั้น จะต้องเรียนภาษาอังกฤษควบคู่กันไปด้วย ซึ่งหากสามารถสื่อสารพูดภาษาจีนได้ [...]