หลักสูตรภาษาอังกฤษระดับต้น

สำหรับผู้เรียนที่ต้องการพัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษ สอนโดยอาจารย์มากประสบการณ์ เรียนแล้วเข้าใจง่าย ได้ภาษาอังกฤษเร็ว (EN 101 – 104)

ภาษาอังกฤษระดับต้น

หลักสูตรภาษาอังกฤษระดับต้น

Beginner (EN101)

เรียนจำนวน 30 ชั่วโมง

หลักสูตรภาษาอังกฤษระดับต้น

Pre-Intermediate (EN102) 

เรียนจำนวน 30 ชั่วโมง

หลักสูตรภาษาอังกฤษระดับต้น

Intermediate (EN103)

เรียนจำนวน 30 ชั่วโมง

หลักสูตรภาษาอังกฤษระดับต้น

Upper- Intermediate (EN104)

เรียนจำนวน 30 ชั่วโมง

หลักสูตรภาษาอังกฤษระดับกลาง

สำหรับผู้เรียนที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤมาแล้ว และต้องการพัฒนาทักษะด้านฟัง พูด อ่าน และเขียน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
(EN 201 – 204)

ภาษาอังกฤษระดับกลาง

หลักสูตรภาษาอังกฤษระดับกลาง

Foundation I (EN 201)

เรียนจำนวน 30 ชั่วโมง

หลักสูตรภาษาอังกฤษระดับกลาง

Foundation II (EN 202) 

เรียนจำนวน 30 ชั่วโมง

หลักสูตรภาษาอังกฤษระดับกลาง

Intensive I (EN 203)

เรียนจำนวน 30 ชั่วโมง

หลักสูตรภาษาอังกฤษระดับกลาง

Intensive II (EN 204)

เรียนจำนวน 30 ชั่วโมง

หลักสูตรภาษาอังกฤษระดับสูง

หลักสูตรพิเศษ สำหรับผู้เรียนที่มีพื้นฐานความรู้ในระดับที่สูงสุดแล้ว และต้องการเรียนเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ

ภาษาอังกฤษระดับสูง

หลักสูตรภาษาอังกฤษระดับสูง

General Business

เรียนจำนวน 30 ชั่วโมง

หลักสูตรภาษาอังกฤษระดับสูง

Sale & Trading

เรียนจำนวน 30 ชั่วโมง

หลักสูตรภาษาอังกฤษระดับสูง

Tourism & Hotel

เรียนจำนวน 30 ชั่วโมง

หลักสูตรภาษาอังกฤษระดับสูง

Travelling

เรียนจำนวน 30 ชั่วโมง

หลักสูตรเตรียมสอบ TOEFL/IELTS TOEIC

คอร์สพิเศษสำหรับผู้เรียนที่ต้องการพัฒนาทักษะเฉพาะด้าน เพื่อใช้ในการสอบวัดระดับทางภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็น การสอบ TOEFL, การสอบ IELTS หรือการสอบ TOEIC

เรียนภาษาอังกฤษกับโรงเรียนศิริเทพ เรียนสนุก เข้าใจง่าย ไม่น่าเบื่อ

บรรยากาศการเรียนภาษาอังกฤษ