หลักสูตรภาษาจีนกลางระดับต้น

สำหรับผู้เรียนที่ต้องการพัฒนาความรู้ภาษาจีนกลาง โดยผู้เรียนจะได้ฝึกการออกเสียงระบบพินอิน เพื่อช่วยในการออกเสียงภาษาจีนกลางได้อย่างถูกต้อง และทำให้เรียนภาษาจีนได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น (CN 101 – 104)

ภาษาจีนระดับต้น

หลักสูตรภาษาจีนกลางระดับต้น

Beginner (CN101)

เรียนจำนวน 40 ชั่วโมง

หลักสูตรภาษาจีนกลางระดับต้น

Pre-Intermediate (CN102) 

เรียนจำนวน 40 ชั่วโมง

หลักสูตรภาษาจีนกลางระดับต้น

Intermediate (CN103)

เรียนจำนวน 40 ชั่วโมง

หลักสูตรภาษาจีนกลางระดับต้น

Upper- Intermediate (CN104)

เรียนจำนวน 40 ชั่วโมง

หลักสูตรภาษาจีนกลางระดับกลาง

สำหรับผู้ที่เรียนระดับต้นมาแล้ว และต้องการเน้นทักษะทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน
เนื้อหาคำศัพท์สำนวนรูปประโยคที่ใช้ชีวิติประจำวันมากขึ้น (CN 201 – 204) 

ภาษาจีนระดับกลาง

หลักสูตรภาษาจีนกลางระดับกลาง

Foundation I (CN 201)

เรียนจำนวน 40 ชั่วโมง

หลักสูตรภาษาจีนกลางระดับกลาง

Foundation II (CN 202) 

เรียนจำนวน 40 ชั่วโมง

หลักสูตรภาษาจีนกลางระดับกลาง

Intensive I (CN 203)

เรียนจำนวน 40 ชั่วโมง

หลักสูตรภาษาจีนกลางระดับกลาง

Intensive II (CN 204)

เรียนจำนวน 40 ชั่วโมง

หลักสูตรภาษาจีนกลางระดับสูง

สำหรับผู้เรียนที่มีพื้นฐานความรู้ในระดับที่สูงสุดแล้ว และต้องการเรียนเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นภาษาจีนเพื่อการท่องเทียว ภาษาจีนเชิงธุรกิจรวมทั้งการแปลความ

ภาษาจีนระดับสูง

หลักสูตรภาษาจีนกลางระดับสูง

General Business

เรียนจำนวน 30 ชั่วโมง

หลักสูตรภาษาจีนกลางระดับสูง

Sale & Trading

เรียนจำนวน 30 ชั่วโมง

หลักสูตรภาษาจีนกลางระดับสูง

Tourism & Hotel

เรียนจำนวน 30 ชั่วโมง

หลักสูตรภาษาจีนกลางระดับสูง

Travelling

เรียนจำนวน 30 ชั่วโมง

หลักสูตรเตรียมสอบวัดระดับความรู้ทางภาษากลาง
(HSK.,HSKK.)

การติวสอบวัดระดับความรู้ความสามารถทางด้านภาษาจีนกลาง เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน การทำงาน การศึกษาต่อระดับปริญญาตรี และปริญญาโทในมหาวิทยาลัยต่างๆ ของสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 30 ชั่วโมง

หลักสูตรเตรียมสอบวัดความถนัดทางด้านภาษาจีน
(PAT 7.4)

การติวสอบวัดระดับความรู้ความสามารถทางด้านภาษาจีนกลาง เพื่อใช้ศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยต่างๆ จำนวน 30 ชั่วโมง

เรียนภาษาจีนเชียงใหม่ กับโรงเรียนศิริเทพ เรียนสนุก เข้าใจง่าย ไม่น่าเบื่อ