โรงเรียน ศิริเทพภาษาต่างประเทศและคอมพิวเตอร์

 

ปรัชญา

 พัฒนาความรู้ คู่คุณธรรม เป็นผู้นำภาษา

พันธกิจ

เพื่อผลิตนักเรียน นักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถทางด้านการศึกษาภาษาต่างประเทศและคอมพิวเตอร์ ทั้งในระดับเริ่มต้นจนถึงมืออาชีพ

เพื่อมมุ่งพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับต้นจนถึงนำไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ โดยมุ่งเน้นคุณภาพการศึกษาที่สามารถนำไปใช้ได้จริง

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการคัดสรรครู/ผู้สอน ที่มีคุณภาพทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

 

วิสัยทัศน์

มุ่งเป็นผู้นำในการผลิตนักเรียน นักศึกษาที่มีคุณลักษณะพึงประสงค์ทางด้านการศึกษาภาษาต่างประเทศและคอมพิวเตอร์ในทุกระดับทักษะ พร้อมทั้งมุ่งมั่นพัฒนาการศึกษา และบุคลากร ครู/ผู้สอนภายในโรงเรียนให้มีความทันสมัยและความเป็นสากลอย่างต่อเนื่อง

 

  โรงเรียน ศิริเทพภาษาต่างประเทศและคอมพิวเตอร์ ก่อตั้งขึ้นในปี 1992 ภายใต้การกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ด้วยปณิธานที่มุ่งมั่นในการเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ทั้งทางด้านภาษา ต่างประเทศ และคอมพิวเตอร์ ให้แก่สังคม โดยตั้งอยู่บนถนนห้วยแก้ว ใกล้เขตพื้นที่ และศูนย์รวมทางวิชาการอย่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

    ในช่วงแรกของการก่อตั้ง ทางโรงเรียน มุ่งเน้นการเรียน การสอนในศาสตร์ทางด้านคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งเป็นศูนย์การฝึกอบรมที่ได้รับการรับรอง จาก Microsoft (Microsoft Authorized Training Center) ในปี 1995 และในปี 1999 โรงเรียนศิริเทพ ยังได้รับการรับรองให้เป็นศูนย์ฝึกอบรมโปรแกรม AUTOCAD (AutoCad Authorized Training

    จนกระทั้งในปี 2000 ซึ่งเป็นสหัสวรรษแห่งความเจริญก้าวหน้า และการก้าวย่างอย่างรวดเร็วทางธุรกิจและปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป ทางโรงเรียนศิริเทพฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการรองรับการเปลี่ยนแปลง และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ความเป็นนานาชาติ จึงได้มีการจัดทำหลักสูตรเพื่อรองรับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การศึกษาภาษาต่างประเทศ และในปี 2006 ทางโรงเรียนศิริเทพฯ ได้ร่วมมือกับ โครงการ The Project Greater Mekong Sub-region Development และ Thailand China Early Harvest Agreements ซึ่งจากโครงการดังกล่าว มีนักธุรกิจจำนวนมากให้ความสนใจในการเรียนรู้ภาษาจีนเพื่อใช้ในธุรกิจ และเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ การค้าเสรี (Asian Free Trade Agreement) ที่มีขึ้นในปี 2010 และการเปิดการค้าเสรี(ASEAN+3) ซึ่งจะมีขึ้นในปี 2013

    ดังนั้นโรงเรียนศิริเทพฯ จึงได้จัดให้มีการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาจีนและภาษอังกฤษในรูปแบบใหม่ เพื่อเป็นการสนับสนุนการเรียนภาษาต่างประเทศสำหรับกลุ่มคนรุ่นใหม่ และนักธุรกิจรุ่นใหม่ รวมทั้งได้จัดทำโครงการแลกเปลี่ยนต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสศึกษา และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในระดับนานาชาติ

    ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2008 เป็นต้นไป โรงเรียนศิริเทพฯ ได้จัดทำข้อตกลงการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับ มหาวิทยาลัยวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีแห่งคุนหมิง และ มหาวิทยาลัยหงเห่อ ในระหว่างช่วงปิดภาคการศึกษา เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ภาษาจีนกลางจากผู้เชี่ยวชาญ เจ้าของภาษา และ การศึกษาวัฒนธรรมจีนในดินแดนแห่งอารยะธรรม รวมถึง การแลกเปลี่ยนนักศึกษาจีน ให้มาเรียนรู้ภาษาไทย และ วัฒนธรรมของไทยอีกทางหนึ่งด้วย