Menu Close

การอบรมภาษาจีนกลาง (การสื่อสารเพื่องานบริการ) @เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่

โรงเรียนศิริเทพ การศึกษาภาษาต่างประเทศ ได้มีโอกาสอบรมภาษาจีนกลาง (การสื่อสารเพื่องานบริการ) @เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *