มาทดสอบความรู้ภาษาจีนเบื้องต้นกัน

ทดสอบความรู้เบื้องต้นภาษาจีน

1 – 5 选出来正确的答案

ข้อ 1 – 5 ให้เลือกคำตอบที่ถูกต้อง (จุดประสงค์เพื่อวัดความรู้ความเข้าใจเรื่องลักษณะนามที่ถูกต้อง)

เฉลย 2. 斤

เฉลย 1. 双

เฉลย 3. 场

เฉลย 3. 遍

เฉลย 1. 匹  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *