Menu Close

ข่าวสาร Update : สอบ HSK / HSKK

เรียนภาษาจีน สอบ HSK / HSKK

การสอบ HSK และ HSKK มีวัตถุประสงค์หลัก ๆ เพื่อใช้สำหรับการศึกษาต่อ ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาต่อประเทศจีน หรือการขอทุนการศึกษา รวมไปถึงการได้รับข้อยกเว้นการเรียนภาษาจีนในระดับเทียบเท่ากับการสอบผ่านได้ และยังสามารถใช้เป็นใบรับรองผลแสดงความสามารถทางภาษาจีน เวลาที่เราไปสมัครงานได้อีกด้วย

การสอบ HSK กับ HSKK แตกต่างกันอย่างไร ?

HSK คืออะไร ?

HSK หรือ Hanyu Shuiping Kaosh คือแบบทดสอบวัดความสามารถทางด้านภาษาจีน สำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาหลัก จัดสอบโดยสำนักงานดูแลการสอนภาษาจีนเป็นภาษาที่สองของกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการเรียนภาษาจีนของคนทั่วโลก 

HSK สอบอะไรบ้าง ?

HSK มีทั้งหมด 6 ระดับ ซึ่งแต่ละระดับนั้น มีลักษณะการออกข้อสอบที่แตกต่างกันออกไป ดังนี้

● ระดับ 1 : ข้อสอบประกอบไปด้วยทักษะการฟัง 20 ข้อ และทักษะการอ่าน 20 ข้อ ให้เวลาทำข้อสอบ 40 นาที ความสามารถในระดับนี้คือ การเข้าใจประโยคและคำศัพท์ภาษาจีนง่าย ๆ รู้และเข้าใจคำศัพท์ได้อย่างน้อย 150 คำ

● ระดับ 2 : ข้อสอบประกอบไปด้วยทักษะการฟัง 35 ข้อ และทักษะการอ่าน 25 ข้อ ให้เวลาทำข้อสอบประมาณ 55 นาที ความสามารถในระดับนี้คือ การใช้ภาษาจีนเป็นประโยคง่าย ๆ ได้ สามารถสื่อสารเรื่องราวต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันได้ รู้และเข้าใจคำศัพท์ประมาณ 300 คำ

● ระดับ 3 : ข้อสอบประกอบไปด้วยทักษะการฟัง 40 ข้อ ทักษะการอ่าน 30 ข้อ และการเขียน 10 ข้อ ให้เวลาทำข้อสอบประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที ความสามารถในระดับนี้คือ การใช้ภาษาจีนสื่อสารในชีวิตประจำวัน การเรียน การทำงานได้ รู้และเข้าใจคำศัพท์ประมาณ 600 คำ

● ระดับ 4 : ข้อสอบประกอบไปด้วยทักษะการฟัง 45 ข้อ ทักษะการอ่าน 40 ข้อ และการเขียน 15 ข้อ ให้เวลาทำข้อสอบประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที ความสามารถในระดับนี้คือ สามารถใช้ภาษาจีนสื่อสารในหัวข้อที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น และสามารถสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้อย่างถูกต้อง รู้และเข้าใจคำศัพท์ประมาณ 1,200 คำ

● ระดับ 5 : ข้อสอบประกอบไปด้วยทักษะการฟัง 45 ข้อ ทักษะการอ่าน 45 ข้อ และการเขียน 10 ข้อ ให้เวลาทำข้อสอบประมาณ 2 ชั่วโมง 5 นาที ความสามารถในระดับนี้คือ สามารถใช้ภาษาจีนในการอภิปราย แสดงความคิดเห็น วิจารณ์ ในหัวข้อเฉพาะทางหรือเป็นนามธรรม นอกจากนี้ยังสามารถสนทนาภาษาจีนกับเจ้าของภาษาได้อย่างคล่องแคล่ว พร้อมกับรู้และเข้าใจคำศัพท์ประมาณ 2,500 คำ

● ระดับ 6 : ข้อสอบประกอบไปด้วยทักษะการฟังเข้าใจ 50 ข้อ ทักษะการอ่านเข้าใจ 50 ข้อ และการเขียน 1 ข้อ ให้เวลาทำข้อสอบประมาณ 2 ชั่วโมง 20 นาที ความสามารถในระดับนี้คือ สามารถใช้ภาษาจีนได้อย่างเป็นธรรมชาติไม่ต่างกับเจ้าของภาษา มีการรู้และเข้าใจคำศัพท์จำนวน 5,000 คำขึ้นไป

ข้อสอบระดับ 1 – 2 มีคะแนนเต็ม 200 คะแนน คะแนนที่ถือว่าผ่าน คือ 120 คะแนน ส่วนระดับ   3 – 6 คะแนนเต็ม 300 คะแนน คะแนนที่ถือว่าผ่าน คือ 180 คะแนน ความซับซ้อนจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ตามลำดับค่ะ 

ปัจจุบันการสอบ HSK ระดับ 4 ขึ้นไป ผู้ที่สอบผ่านสามารถเพิ่มโอกาสสำหรับการทำงาน และสามารถอัพฐานเงินเดือนสูงขึ้นได้ 

การสอบ HSK แต่ละระดับ บอกระดับการใช้ภาษาอย่างไรบ้าง ?

● สอบผ่าน HSK ระดับ 1 : มีความเข้าใจ สามารถใช้คำศัพท์ และประโยคง่าย ๆ ได้ในเบื้องต้น พร้อมกับมีพื้นฐานในการเรียนภาษาจีนในระดับต่อไป 

● สอบผ่าน HSK ระดับ 2 : มีความรู้ภาษาจีนระดับต้นดีเยี่ยม สามารถในการใช้ภาษาจีนอย่างง่ายๆในการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวันได้

● สอบผ่าน HSK ระดับ 3 : มีความสามารถในการใช้ภาษาจีนติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวัน การเรียน หรือในด้านการทำงานขั้นพื้นฐาน และสามารถใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศจีนได้

● สอบผ่าน HSK ระดับ 4 : มีความสามารถในการใช้ภาษาจีนสื่อสารได้ในวงกว้าง และสามารถใช้ภาษาจีนสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้อย่างคล่องแคล่ว

● สอบผ่าน HSK ระดับ 5 : มีความสามารถในการอ่านนิตยสารภาษาจีน รับชมและเข้าใจรายการโทรทัศน์ของจีน และสามารถใช้ภาษาจีนในการพูดสุนทรพจน์ได้

● สอบผ่าน HSK ระดับ 6 : มีความสามารถในการฟังและอ่านข่าวสารภาษาจีนได้เป็นอย่างดี สามารถใช้ภาษาพูดและภาษาเขียนในการแสดงความคิดเห็นของตนได้อย่างคล่องแคล่ว

ผู้ที่ต้องการสอบ HSK ระดับ 4 – 6 สามารถสมัครสอบออนไลน์ ได้แล้วที่ http://www.chinesetest.cn/ 

ส่วนการสอบ HSK ระดับ 1 – 3 ยังสามารถสอบที่สถาบันได้ 

HSKK คืออะไร ?

HSKK หรือ Hanyu Shuiping Kouyu Kaoshi คือการสอบวัดระดับความสามารถด้านการพูดภาษาจีน โดยแบ่งการสอบออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง โดยใช้รูปแบบการอัดเสียงในการสอบ การสอบ HSKK เหมาะมากสำหรับกลุ่มคนวัยทำงานในปัจจุบันที่มีการแข่งขันสูง และใช้สำหรับยื่นขอทุนการศึกษาต่าง ๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะยื่นควบคู่กับคะแนน HSK

HSKK สอบอะไรบ้าง ?

HSKK มี 3 ระดับ ซึ่งแต่ละระดับ จะมีลักษณะการออกข้อสอบที่แตกต่างกันออกไป  ดังนี้

● HSKK ระดับต้น แบ่งเป็น 3 ส่วน มีทั้งหมด 27 ข้อ เวลาในการสอบประมาณ 20 นาที (รวมเวลาในการเตรียมตัว 7 นาที )

ส่วนที่ 1 ให้ผู้สอบฟังแล้วพูดตาม มีทั้งหมด 15 ข้อ แต่ละข้อพูด 1 ประโยค เมื่อฟังแล้วต้องพูดตาม 1 ครั้ง เวลาในการสอบ 6 นาที

ส่วนที่ 2 ให้ผู้สอบฟังแล้วตอบคำถาม มีทั้งหมด 10 ข้อ แต่ละข้อจะถาม 1 คำถาม เมื่อฟังแล้วจะต้องตอบคำถามสั้นๆ เวลาในการสอบ 4 นาที

ส่วนที่ 3 ให้ผู้สอบตอบคำถาม มีทั้งหมด 2 ข้อ ในข้อสอบจะมี 2 คำถาม (มีพินอิน) ผู้สอบจะต้องตอบคำถามแต่ละข้ออย่างน้อย 5 ประโยค เวลาในการสอบ 3 นาที

● HSKK ระดับกลาง แบ่งเป็น 3 ส่วน มีทั้งหมด 14 ข้อ ใช้เวลาสอบทั้งหมด ประมาณ 23 นาที (รวมเวลาในการเตรียมตัว 10 นาที)

ส่วนที่ 1 ให้ผู้สอบฟังแล้วพูดตาม มีทั้งหมด 10 ข้อ แต่ละข้อจะพูด 1 ประโยค ฟังแล้วพูดตาม 1 รอบ เวลาในการสอบ 5 นาที

ส่วนที่ 2 ดูรูปภาพแล้วอธิบาย มีทั้งหมด 2 ข้อ แต่ละข้อมี 1 รูป ผู้สอบอธิบายรูปภาพด้วยข้อความสั้นๆ เวลาในการสอบ 4 นาที

ส่วนที่ 3 ตอบคำถาม มีทั้งหมด 2 ข้อ ในข้อสอบมี 2 คำถาม (มีพินอิน) ให้ผู้สอบตอบคำถาม เวลาในการสอบ 4 นาที

● HSKK ระดับสูง แบ่งเป็น 3 ส่วน มีทั้งหมด 6 ข้อ ใช้เวลา 25 นาที (รวมเวลาในการเตรียมตัว 10 นาที)

ส่วนที่ 1 ให้ผู้สอบฟังแล้วพูดตาม มีทั้งหมด 3 ข้อ แต่ละข้อจะพูด 1 ข้อความ ฟังแล้วพูดตาม เวลาสอบ 8 นาที

ส่วนที่ 2 อ่านออกเสียง มีทั้งหมด 1 ข้อ ในข้อสอบจะมีบทความสั้นๆ ผู้สอบจะต้องอ่านออกเสียง เวลาในการสอบ 2 นาที

ส่วนที่ 3 ตอบคำถาม มีทั้งหมด2 ข้อ ในข้อสอบจะมี 2 คำถาม ผู้สอบอ่านคำถามแล้วต้องตอบคำถามนั้น เวลาในการสอบ 5 นาที

แนะนำสำหรับผู้สอบ HSKK

● ระดับต้น สำหรับผู้สอบที่เรียนภาษาจีน 2-3 คาบต่อสัปดาห์ เป็นระยะเวลา 1-2 เทอม เข้าใจคำศัพท์ที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวันประมาณ 200 คำ

● ระดับกลาง สำหรับผู้สอบที่เรียนภาษาจีน 2-3 คาบต่อสัปดาห์ เป็นระยะเวลา 1-2 ปี และเข้าใจคำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันประมาณ 900 คำ

● ระดับสูง สำหรับผู้สอบที่เรียนภาษาจีน 2-3 คาบต่อสัปดาห์ เป็นเวลา 2 ปีขึ้นไป เข้าใจคำศัพท์ที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวันและสามารถนำไปใช้ได้ ประมาณ 3,000 คำ

ค่าธรรมเนียมการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK)

● สอบ HSK ระดับ 1 อัตราค่าสอบ 500 บาท

● สอบ HSK ระดับ 2 อัตราค่าสอบ 600 บาท

● สอบ HSK ระดับ 3 อัตราค่าสอบ 900 บาท

● สอบ HSK ระดับ 4 อัตราค่าสอบ 1,200 บาท

● สอบ HSK ระดับ 5 อัตราค่าสอบ 1,600 บาท

● สอบ HSK ระดับ 6 อัตราค่าสอบ 2,000 บาท

ค่าธรรมเนียมการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSKK)

● สอบ HSKK 1 ระดับต้น อัตราค่าสอบ 500 บาท

● สอบ HSKK 2 ระดับกลาง อัตราค่าสอบ 700 บาท

● สอบ HSKK 3 ระดับสูง อัตราค่าสอบ 800 บาท

ในจังหวัดเชียงใหม่ สามารถสอบ HSK / HSKK ได้ที่ไหนบ้าง ?

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (สอบระบบออนไลน์)

2. สถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (สอบแบบ Paper และสอบระบบออนไลน์เป็นบางระดับ)

ทางสถาบันเราส่งนักเรียนสอบ HSK และ HSKK ที่สถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมีการการันตีด้วยมาตรฐานผลการสอบ HSK ระดับ 3 สำหรับใครที่สนใจเรียนภาษาจีน สามารถติดต่อสอบถามทางสถาบันมาได้ที่ โรงเรียนศิริเทพฯ หน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร. 053-222779 Line: @sirithape_school  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *