Menu Close

Tag: pantip

รวมคำศัพท์ HSK4 ชุดที่2 ทุกวันอังคาร

1 安排 ānpái (n.) จัด(ตำแหน่งหน้าที่, เวลาเป็นต้น) การจัดเตรียม (v.) จัดเตรียม, จัดการ 2 抱歉 bàoqiàn (adj.) ขอโทษ 3 报道 bàodào (n.) รายงานข่าว, ข่าว (v.) รายงานข่าว, เสนอข่าว 4…