HSK (Hanyu Shuiping Kaoshi)

HSK ระดับ 1

เข้าใจคำศัพท์และประโยคง่ายๆ
รู้คำศัพท์ประมาณ 150 คำ
ค่าสมัครสอบ 500 บาท
ระยะเวลาในการสอบ 40 นาที
ข้อสอบมีจำนวน 40 ข้อ แบ่งเป็น ฟังเข้าใจ 20 ข้อ และ อ่านเข้าใจ 20 ข้อ
คะแนนเต็มหัวข้อละ 100 คะแนน ต้องได้คะแนนรวม 120 ขึ้นไปจึงจะถือว่าสอบผ่าน

HSK ระดับ 2

ใช้ประโยคภาษาจีนง่ายๆ สื่อสารในชีวิตประจำวันได้บ้าง
รู้คำศัพท์ประมาณ 300 คำ
ค่าสมัครสอบ 700 บาท
ระยะเวลาในการสอบ 55 นาที
ข้อสอบมีจำนวน 60 ข้อ แบ่งเป็น ฟังเข้าใจ 35 ข้อ และ อ่านเข้าใจ 25 ข้อ
คะแนนเต็มหัวข้อละ 100 คะแนน ต้องได้คะแนนรวม 120 ขึ้นไปจึงจะถือว่าสอบผ่าน

HSK ระดับ 3

ใช้ภาษาจีนสื่อสารในชีวิตประจำวัน การเรียน การทำงานได้
รู้คำศัพท์ประมาณ 600 คำ
ค่าสมัครสอบ 900 บาท
ระยะเวลาในการสอบ 90 นาที
ข้อสอบมีจำนวน 80 ข้อ แบ่งเป็น ฟังเข้าใจ 40 ข้อ อ่านเข้าใจ 30 ข้อ และการเขียน 10 ข้อ
คะแนนเต็มหัวข้อละ 100 คะแนน ต้องได้คะแนนรวม 180 ขึ้นไปจึงจะถือว่าสอบผ่าน

HSK ระดับ 4

สามารถสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้เป็นอย่างดี
รู้คำศัพท์ประมาณ 1,200 คำ
ค่าสมัครสอบ 1,200 บาท
ระยะเวลาในการสอบ 105 นาที
ข้อสอบมีจำนวน 100 ข้อ แบ่งเป็น ฟังเข้าใจ 45 ข้อ อ่านเข้าใจ 40 ข้อ และการเขียน 15 ข้อ
คะแนนเต็มหัวข้อละ 100 คะแนน ต้องได้คะแนนรวม 180 ขึ้นไปจึงจะถือว่าสอบผ่าน

HSK ระดับ 5

ใช้ภาษาจีนในการอ่านนิตยสาร หนังสือพิมพ์ ดูรายการโทรทัศน์ของประเทศจีนเข้าใจ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีนได้
รู้คำศัพท์ประมาณ 2,500 คำ
ค่าสมัครสอบ 1,600 บาท
ระยะเวลาในการสอบ 125 นาที
ข้อสอบมีจำนวน 100 ข้อ แบ่งเป็น ฟังเข้าใจ 45 ข้อ อ่านเข้าใจ 45 ข้อ และการเขียน 10 ข้อ
คะแนนเต็มหัวข้อละ 100 คะแนน ต้องได้คะแนนรวม 180 ขึ้นไปจึงจะถือว่าสอบผ่าน

HSK ระดับ 6

เข้าใจข่าวภาษาจีนในระดับยากทั้งการฟังและอ่าน ใช้ภาษาจีนถ่ายทอดความคิด/ความรู้สึกได้ทั้งการพูดและการเขียน
รู้คำศัพท์ประมาณ 5,000 คำ
ค่าสมัครสอบ 2,000 บาท
ระยะเวลาในการสอบ 140 นาที
ข้อสอบมีจำนวน 101 ข้อ แบ่งเป็น ฟังเข้าใจ 50 ข้อ อ่านเข้าใจ 50 ข้อ และการเขียน 1 ข้อ
คะแนนเต็มหัวข้อละ 100 คะแนน ต้องได้คะแนนรวม 180 ขึ้นไปจึงจะถือว่าสอบผ่าน

HSKK

คือการสอบวัดระดับความสามารถภาษาจีน เหมือนกับ HSK ข้างต้น แต่เป็นในทักษะด้านการพูด HSKK (Chinese Proficiency Speaking Test) แยกจากการสอบข้อเขียน HSK โดยแบ่งเป็นระดับต้น กลาง และสูง ซึ่งการจัดสอบวัดระดับความสามารถภาษาจีนทั้งภายในประเทศจีนและต่างประเทศเป็นประจำทุกปี

HSKK การพูด (ระดับต้น)

ค่าสมัครสอบ 500 บาท
ระยะเวลาในการสอบ 20 นาที

ฟัง-พูด ฟัง-ตอบคำถาม ตอบคำถาม ระยะเวลาสอบ (นาที) คะแนนรวม คะแนนผ่าน
15 ข้อ 10 ข้อ 2 ข้อ 17 100 60

HSKK การพูด (ระดับกลาง)

ค่าสมัครสอบ 700 บาท
ระยะเวลาในการสอบ 23 นาที

ฟัง-พูด เล่าเรื่องจากภาพ ตอบคำถาม ระยะเวลาสอบ (นาที) คะแนนรวม คะแนนผ่าน
10 ข้อ 2 ข้อ 2 ข้อ 21 100 60

HSKK การพูด (ระดับสูง)

ค่าสมัครสอบ 800 บาท
ระยะเวลาในการสอบ 25 นาที

ฟัง-เล่าซ้ำ การอ่าน ตอบคำถาม ระยะเวลาสอบ (นาที) คะแนนรวม คะแนนผ่าน
3 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 24 100 60

ผลการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK ของนักเรียน รร.ศิริเทพ

พี่ขวัญ 
นางสาว กัญญารัตน์ หนูช้างเผือก

สอบ HSK ระดับ3

ได้ 263 คะแนน

พี่กระหม่อม 
นางสาวสุวิกา พงษ์ตุ้ย

สอบ HSK ระดับ3

ได้ 294 คะแนน