Menu Close

Tag: อบรมภาษาอังกฤษ เชียงใหม่

ภาษาอังกฤษ ด้านธุรกิจเพื่อการโรงแรมและการท่องเที่ยว โรงแรม The Empress

โรงเรียนศิริเทพ การศึกษาภาษาต่างประเทศ ได้มีโอกาสในการจัดคอร์สอบรม หลักสูตร ภาษาจีน ด้านธุรกิจเพื่อการโรงแรมและการท่องเที่ยว ให้กับบุคลากรโรงแรม The Empress