โรงเรียนศิริเทพ การศึกษาภาษาต่างประเทศ

SIRITHAPE FOREIGN LANGUAGE EDUCATION SCHOOL

斯里泰外语言教育与电脑培训学校

ตารางเรียน

ตารางเรียนภาษาอังกฤษ

ตารางเรียนวันจันทร์ – ศุกร์

วัน,เวลา
 
10.00-12.00 13.00-15.00 15.00-17.00 18.00-20.00 หมายเหตุ
จันทร์
 
         
อังคาร
 
         
พุธ
 
         
พฤหัสบดี
 
         
ศุกร์
 
         

ตารางเรียนวันเสาร์ - อาทิตย์

วัน,เวลา
 
10.00-13.00 13.00-16.00 16.00-19.00 หมายเหตุ
เสาร์
 
       
อาทิตย์
 
       

หมายเหตุ : 1. วันและเวลาเรียนสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
                  2. เรียนเดี่ยว สามารถเลือกวันเวลาที่ผู้เรียนสะดวกได้
                  3. เรียนคู่       สามารถเลือกวันเวลาที่ผู้เรียนสะดวกได้ 

ตารางเรียนภาษาจีน

ตารางเรียนวันจันทร์ – ศุกร์

วัน,เวลา
 
10.00-12.00 13.00-15.00 15.00-17.00 18.00-20.00 หมายเหตุ
จันทร์
 
         
อังคาร
 
         
พุธ
 
         
พฤหัสบดี
 
         
ศุกร์
 
         

ตารางเรียนวันเสาร์ - อาทิตย์

วัน,เวลา
 
10.00-13.00 13.00-16.00 16.00-19.00 หมายเหตุ
เสาร์
 
       
อาทิตย์
 
       

หมายเหตุ : 1. วันและเวลาเรียนสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
                  2. เรียนเดี่ยว สามารถเลือกวันเวลาที่ผู้เรียนสะดวกได้
                  3. เรียนคู่       สามารถเลือกวันเวลาที่ผู้เรียนสะดวกได้ 

ความเห็น