ข่าวสาร

ติวสอบ HSK เชียงใหม่

 • 31-05-2018   
 • Webmaster

  ติวสอบ HSK เชียงใหม่.


  - ส่วนลดค่าสอบ HSK ระดับ 3 50%

  - ส่วนลดค่าสอบ HSK ระดับ 4 50%


  ติวสอบ HSK เชียงใหม่

  การันตีผลสอบ พร้อมติวสอบฟรี !!! โดยอาจารย์ผู้มีประสบการณ์  ขั้นตอนการสอบ HSK.


  การสอบข้อเขียน แบ่งออกเป็น 6 ระดับดังนี้
  • ระดับที่ 1 สำหรับผู้สอบที่เข้าใจคำศัพท์และประโยคภาษาจีนง่าย ๆ เรียนรู้คำศัพท์มาแล้วอย่างน้อย 150 คำ
  • ระดับที่ 2 สำหรับผู้สอบที่สามารถใช้ภาษาจีนสื่อสารเรื่องง่าย ๆ ในชีวิตประจำวัน เรียนรู้คำศัพท์มาแล้วอย่างน้อย 300 คำ
  • ระดับที่ 3 สำหรับผู้สอบที่สามารถใช้ภาษาจีนสื่อสารเรื่องความเป็นอยู่ การศึกษา การทำงาน และท่องเที่ยวในประเทศจีน เป็นต้น เรียนรู้คำศัพท์มาแล้วอย่างน้อย 600 คำ
  • ระดับที่ 4 สำหรับผู้สอบที่สามารถใช้ภาษาจีนสื่อสารในหัวข้อที่กว้างขวางขึ้นและสามารถสื่อสารกับผู้ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาแม่ได้อย่างคล่องแคล่ว เรียนรู้คำศัพท์มาแล้วอย่างน้อย 1,200 คำ
  • ระดับที่ 5 สำหรับผู้สอบที่สามารถอ่านเข้าใจภาษาจีนจากหนังสือพิมพ์และนิตยสารจีนฟังเข้าใจรายการโทรทัศน์และภาพยนตร์จีน และสามารถพูดภาษาจีนในที่สาธารณะได้ เรียนรู้คำศัพท์มาแล้วอย่างน้อย 2,500 คำ
  • ระดับที่ 6 สำหรับผู้สอบที่สามารถฟังและอ่านข่าวสารภาษาจีนได้อย่างดี สามารถสื่อสารความคิดเห็นของตัวเองด้วยปากเปล่าหรือการเขียนเป็นภาษาจีนได้อย่างคล่องแคล่ว เรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีน 5,000 คำขึ้นไป


  การสอบพูด แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ 

  • ระดับต้น
  • ระดับกลาง
  • ระดับสูง
  ผู้ที่สมัครสอบข้อเขียนระดับ 4 ขึ้นไปสามารถสมัครสอบพูดได้ การสมัครสอบข้อเขียนและสอบพูด จะต้องสมัครสอบแยกกัน 

  ตารางเปรียบเทียบการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK ระบบใหม่และระบบเก่า 


  HSK ระบบใหม่
  สอบข้อเขียน
  HSK ระบบใหม่
  สอบพูด
  HSK ระบบเก่า
   
  ระดับ 6 ระดับสูง ระดับสูง
  ระดับ 5 ระดับกลาง ระดับต้นกลาง
  ระดับ 4 ระดับต้น ระดับพื้นฐาน
  ระดับ 3 - -
  ระดับ 2 - -
  ระดับ 1 - -
   
  ประโยชน์ของการสอบ HSK
  1. เพื่อใช้รับนักศึกษาใหม่ ใช้แบ่งห้องเรียนตามระดับความรู้ และยกเว้นการเรียน
  2. เพื่อใช้คัดคนเข้าทำงาน ฝึกอบรม และเลื่อนตำแหน่ง
  3. เพื่อใช้วัดมาตรฐานของผู้สอบเองว่ามีความรู้ภาษาจีนอยู่ที่ระดับใด
  4. เพื่อสถานศึกษาใช้วัดมาตรฐานการสอนของสถาบันตัวเอง


  เนื้อหาการสอบHSKของแต่ละระดับ
  ระดับที่ 1 มีข้อสอบทั้งหมด 40 ข้อ แบ่งออกเป็น ฟังเข้าใจ และ อ่านเข้าใจ

  เนื้อหาข้อสอบ จำนวนข้อสอบ เวลาสอบ (นาที)
  1. ฟังเข้าใจ 20 ข้อ ประมาณ 15 นาที
  2. อ่านเข้าใจ 20 ข้อ 15 นาที
  เขียนคำตอบลงกระดาษคำตอบ 5 นาที
  รวม 40 ข้อ ประมาณ 35 นาที
  รวมเวลากรอกข้อมูลส่วนตัวของผู้สอบอีก 5 นาที เป็น 40 นาที
   
   
  หมายเหตุ คะแนนเต็มหัวข้อละ 100 คะแนน คะแนนรวม 120 จากคะแนนเต็ม 200 ถือว่าสอบผ่าน ระยะเวลาของผลสอบคือ 2 ปี นับจากวันที่สอบ 

  ระดับที่ 2 มีข้อสอบทั้งหมด 60 ข้อ แบ่งออกเป็น ฟังเข้าใจ และ อ่านเข้าใจ

  เนื้อหาข้อสอบ จำนวนข้อสอบ เวลาสอบ (นาที)
  1. ฟังเข้าใจ 35 ข้อ ประมาณ 25 นาที
  2. อ่านเข้าใจ 25 ข้อ 20 นาที
  เขียนคำตอบลงกระดาษคำตอบ 5 นาที
  รวม 60 ข้อ ประมาณ 50 นาที
  รวมเวลากรอกข้อมูลส่วนตัวของผู้สอบอีก 5 นาที เป็น 55 นาที
   
   
  หมายเหตุ คะแนนเต็มหัวข้อละ 100 คะแนน คะแนนรวม 120 จากคะแนนเต็ม 200 ถือว่าสอบผ่าน ระยะเวลาของผลสอบคือ 2 ปี นับจากวันที่สอบ 


  ระดับที่ 3 มีข้อสอบทั้งหมด 80 ข้อ แบ่งออกเป็น ฟังเข้าใจ อ่านเข้าใจ และการเขียน
  เนื้อหาข้อสอบ จำนวนข้อสอบ เวลาสอบ (นาที)
  1. ฟังเข้าใจ 40 ข้อ ประมาณ 35 นาที
  2. อ่านเข้าใจ 30 ข้อ 25 นาที
  3. การเขียน 10 ข้อ 15 นาที
  เขียนคำตอบลงกระดาษคำตอบ 10 นาที
  รวม 80 ข้อ ประมาณ 85 นาที
  รวมเวลากรอกข้อมูลส่วนตัวของผู้สอบอีก 5 นาที เป็น 90 นาที
   
   
  หมายเหตุ คะแนนเต็มหัวข้อละ 100 คะแนน คะแนนรวม 180 จากคะแนนเต็ม 300 ถือว่าสอบผ่าน ระยะเวลาของผลสอบคือ 2 ปี นับจากวันที่สอบ 

  ระดับที่ 4 มีข้อสอบทั้งหมด 100 ข้อ แบ่งออกเป็น ฟังเข้าใจ อ่านเข้าใจ และการเขียน

  เนื้อหาข้อสอบ จำนวนข้อสอบ เวลาสอบ (นาที)
  1. ฟังเข้าใจ 45 ข้อ ประมาณ 30 นาที
  2. อ่านเข้าใจ 40 ข้อ 35 นาที
  3. การเขียน 15 ข้อ 25 นาที
  เขียนคำตอบลงกระดาษคำตอบ 10 นาที
  รวม 100 ข้อ ประมาณ 100 นาที
  รวมเวลากรอกข้อมูลส่วนตัวของผู้สอบอีก 5 นาที เป็น 105 นาที
   
   
  หมายเหตุ คะแนนเต็มหัวข้อละ 100 คะแนน คะแนนรวม 180 จากคะแนนเต็ม 300 ถือว่าสอบผ่าน ระยะเวลาของผลสอบคือ 2 ปี นับจากวันที่สอบ 

  ระดับที่ 5 มีข้อสอบทั้งหมด 100 ข้อ แบ่งออกเป็น ฟังเข้าใจ อ่านเข้าใจ และการเขียน

  เนื้อหาข้อสอบ จำนวนข้อสอบ เวลาสอบ (นาที)
  1. ฟังเข้าใจ 45 ข้อ ประมาณ 30 นาที
  2. อ่านเข้าใจ 45 ข้อ 40 นาที
  3. การเขียน 10 ข้อ 40 นาที
  เขียนคำตอบลงกระดาษคำตอบ 10 นาที
  รวม 100 ข้อ ประมาณ 120 นาที
  รวมเวลากรอกข้อมูลส่วนตัวของผู้สอบอีก 5 นาที เป็น 125 นาที
   
   
  หมายเหตุ คะแนนเต็มหัวข้อละ 100 คะแนน คะแนนรวม 180 จากคะแนนเต็ม 300 ถือว่าสอบผ่าน ระยะเวลาของผลสอบคือ 2 ปี นับจากวันที่สอบ 

  ระดับที่ 6 มีข้อสอบทั้งหมด 101 ข้อ แบ่งออกเป็น ฟังเข้าใจ อ่านเข้าใจ และการเขียน

  เนื้อหาข้อสอบ จำนวนข้อสอบ เวลาสอบ (นาที)
  1. ฟังเข้าใจ 50 ข้อ ประมาณ 35 นาที
  2. อ่านเข้าใจ 50 ข้อ 45 นาที
  3. การเขียน 1 ข้อ 45 นาที
  เขียนคำตอบลงกระดาษคำตอบ 10 นาที
  รวม 101 ข้อ ประมาณ 135 นาที
  รวมเวลากรอกข้อมูลส่วนตัวของผู้สอบอีก 5 นาที เป็น 140 นาที
   
   
  หมายเหตุ คะแนนเต็มหัวข้อละ 100 คะแนน คะแนนรวม 180 จากคะแนนเต็ม 300 ถือว่าสอบผ่าน ระยะเวลาของผลสอบคือ 2 ปี นับจากวันที่สอบ 
   
   
  เอกสารที่ต้องใช้เวลาสมัคร

  • รูปถ่าย 1.5 นิ้ว 4 ใบ
  • สำเนาบัตรประชาชน
  ค่าสมัครสอบ
  สอบข้อเขียน

  • ระดับ 1 500 บาท
  • ระดับ 2 600 บาท
  • ระดับ 3 700 บาท
  • ระดับ 4 800 บาท
  • ระดับ 5 1,000 บาท
  • ระดับ 6 1,200 บาท
  สอบพูด
  • ระดับต้น 400 บาท
  • ระดับกลาง 500 บาท
  • ระดับสูง 600 บาท

  gallery

  โรงเรียนศิริเทพ 
  การศึกษาภาษาต่างประเทศ

  237/17-18 ถนน ห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัด เชียงใหม่ 50200

  ติดตามเรา

  © Copyright 2019 Sirithapeschool.com - All rights reserved.